تعاملات بین المللی

خدمات تجاری و تعاملات بین المللی جهت ارتقاء کمی و کیفی و توسعه اقتصادی و جهانی شدن شرکت ها.