فرانشیز، تعاملات و همکاریهای تجاری

اجرا و اعطای فرانشیز، تعاملات و همکاریهای تجاری داخلی و خارجی جهت گسترش فعالیت ها و رونق اقتصادی.