شرکت

رادوین کپیتال مجموعه ایست متشکل از متخصصان امور مالی و سرمایه گذاری با سابقه فعالیت در شرکت های مطرح مالی و سرمایه گذاری.