انتقال تکنولوژی و فناوری

انتقال تکنولوژی و فناوری و اجرای پروژه های دانش بنیان در کشور در راستای ارتقاء کمی و کیفی و توسعه اقتصادی و جهانی شدن شرکت ها.