خدمات تجاری و تعاملات بین المللی جهت ارتقاء کمی و کیفی و توسعه اقتصادی و جهانی شدن شرکت ها.

خرید و فروش کالاهای پایه و کامودیتی با تمرکز بر فلزات و مواد معدنی و همچنین محصولات پتروشیمی.

خدمات مالی و سرمایه گذاری، تعاملات بین المللی و کالا کامودیتی

مالی و سرمایه گذاری

کالا و کامودیتی